ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศสมาคมฯ
ข่าวสารสมาคมฯ
สารจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารสมาคมฯ
เว็บบอร์ด
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์การแพทย์
ภาวนาปัญญาวิส
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จดจำการล็อกอิน
 ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก Email ของท่าน

 สมัครสมาชิก
ค้นหาข้อมูลสมาคม
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ

เว็บไซต์ข้อมูลสมาคมชาวจันทบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สายสัมพันธ์สมาคม สมาคมเพื่อสังคม ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์สมาคมชาวจันทบุรี เป้นเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังชาวจันทบุรีเชิงคุณธรรมส่ง
ประการศสมาคมฯ 23 สิงหาคม 2560
ใบสมัครขอทุนการศึกษา และ ระเบียบการให้ทุนการศึกษาของสมาคมชาวจันทบุรี ฯ


ดาวน์โหลดใบสมัครขอทุนการศึกษาที่นี่ ระเบียบการให้ทุนการศึกษาของสมาคมชาวจันทบุรี  พ.ศ. ๒๕๖๐

................

คณะกรรมการบริหารสมาคมชาวจันทบุรี พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบการให้ทุนการศึกษา     
โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐  แห่งข้อบังคับสมาคมชาวจันทบุรี  พุทธศักราช  ๒๕๓๓    
จึงวางระเบียบการให้ทุนการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

                ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการให้ทุนการศึกษาของสมาคมชาวจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐”

                ข้อ ๒. นับแต่วันที่ประกาศใช้ระเบียบนี้ให้ยกเลิกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

                ข้อ ๓. “หน่วยงานทางการศึกษา” หมายความถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน

และมหาวิทยาลัย

ข้อ ๔.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

                ๔.๑  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามหลักฐานการศึกษา ที่เป็นสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี

       จะได้รับการพิจารณาก่อน

๔.๒  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามหลักฐานสถานศึกษา เป็นชาวจันทบุรี หรือมีภูมิลำเนา

       อยู่ที่จันทบุรี

๔.๓  เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น

๔.๔  มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะศึกษาต่อ

๔.๕  มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ติดยาเสพติด หรือต้องคดีอาญา ยกเว้นลหุโทษ/ประมาท

๔.๖  ในกรณีผู้ขอรับทุนเคยได้รับทุนจากสมาคมชาวจันทบุรี จะต้องมีการรายงานผล

       การศึกษาในปีที่เคยได้รับทุน

                ข้อ ๕.  ลักษณะและเงื่อนไขของทุน

                                ๕.๑  ทุนการศึกษาสำหรับผู้ขอรับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ในแต่ละระดับ มีดังนี้

                                                - ระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖                                                               ทุนละ   ๓,๐๐๐ บาท

                                                - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖ และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)                ทุนละ   ๕,๐๐๐ บาท

                                                - ระดับอุดมศึกษา                                                                   ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๕.๒  หลักเกณฑ์การพิจารณา

                                                ๕.๒.๑  ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา(ในระดับที่ขอทุน) ไม่ต่ำกว่า ๗๕ %          

          หรือ ๒.๗๕

๕.๒.๒  การพิจารณาเรียงตามลำดับคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย

๕.๒.๓  การให้ทุนจะให้ครอบครัวละ ๑ คน

๕.๒.๔  จำนวนทุนจะพิจารณากำหนดเป็นประกาศในแต่ละปี

๕.๒.๕  การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นสิ้นสุด

                                ๕.๓  ผู้ได้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวจันทบุรี ปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๖.  หลักฐานประกอบการพิจารณา

                         ๖.๑  ใบขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ขอรับได้ที่สมาคมชาวจันทบุรีฯ หรือที่หน่วยงาน

                           ทางการศึกษา และต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง

                                ๖.๒  หลักฐานแสดงผลการศึกษาต้องให้สถานศึกษา(ในระดับที่ขอทุน)ออกหนังสือรับรองผล

                            การศึกษาตลอดปีการศึกษา จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยตามข้อ ๕.๒.๑

                                ๖.๓  สำเนาสูติบัตรของผู้ขอทุน

                                ๖.๔  สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี  หรือบัตรประจำตัวประชาชน

                ข้อ ๗.  กำหนดเวลา 

                                สมาคมชาวจันทบุรี  จัดทำประกาศวันเปิด–ปิดวันรับสมัคร ก่อนวันมอบทุนล่วงหน้าอย่างน้อย

๒ เดือน พร้อมกำหนดวันประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ การมอบทุนการศึกษา

ข้อ ๘.  การเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ได้รับทุนการศึกษา

                ๘.๑  ถึงแก่กรรม

                ๘.๒  ถูกออกจากสถานศึกษาโดยมีความผิด หรือประพฤติตนเสื่อมเสีย หรือโดยมีหลักฐานแสดง

                 จากผู้ปกครอง หรือผู้อำนวยการ  อธิการบดี สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

                ๘.๓  สละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานแสดงจากผู้ปกครอง

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   ประกาศ ณ วันที่   ๑๖    สิงหาคม    ๒๕๖๐

 

                                                                                                                (นายมานะ  นพพันธ์)

    นายกสมาคมชาวจันทบุรี


 

 
  Copyright © 2009.สมาคมชาวจันทบุรี. All right reserved.