ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศสมาคมฯ
ข่าวสารสมาคมฯ
สารจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารสมาคมฯ
เว็บบอร์ด
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์การแพทย์
ภาวนาปัญญาวิส
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จดจำการล็อกอิน
 ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก Email ของท่าน

 สมัครสมาชิก
ค้นหาข้อมูลสมาคม
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ

เว็บไซต์ข้อมูลสมาคมชาวจันทบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สายสัมพันธ์สมาคม สมาคมเพื่อสังคม ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์สมาคมชาวจันทบุรี เป้นเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังชาวจันทบุรีเชิงคุณธรรมส่ง
ปฏิทินกิจกรรม 23 ตุลาคม 2554
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ กฐินสามัคคี ณ วัดตาเลียวนอก และมอบทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี


 

สมาคมชาวจันทบุรี
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีและมอบทุนการศึกษา

        วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

ทอดกฐิน เวลา ๑๐.๐๐น.

ณ วัดตาเลียวนอก ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 

 มอบทุนการศึกษา  เวลา ๑๔.๐๐น.

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี อ.เมือง จ.จันทบุรี

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

                                                เวลา ๐๕.๓๐น.    รถออกจากสมาคมชาวจันทบุรีฯ

                                                เวลา ๑๐.๐๐น.     ทอดกฐินสามัคคี

                                                เวลา ๑๑.๐๐น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้งวัด

                                                เวลา ๑๒.๐๐น.   รับประทานอาหารร่วมกัน เสร็จเดินทางไปมอบทุนการศึกษา

                               ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

                        กำหนดการมอบทุนการศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

                                                เวลา ๑๑.๓๐น.     นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

                                                เวลา ๑๒.๓๐น.    รับประทานอาหาร

                                                เวลา ๑๔.๐๐น.      เริ่มพิธีแจกทุนการศึกษา

                                                เวลา ๑๕.๐๐น .    เสร็จเดินทางกลับ

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก       นายกสมาคมชาวจันทบุรีฯ

คณะกรรมการอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์
คุณพริ้มเพรา    อุดมผล             คุณไพเราะ    สินธุนาวา                    ศ. วิโรจน์  เลาหะพันธุ์                              คุณสมนึก    ม่วงมณี        

คุณสิน    ศิริไสยาสน์               ดร บุญรอด   บิณฑสันต์                   คุณชาญ    เวสารัชชานนท์                        รศ.ประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ 

คุณนิสสัย    เวชชาชีวะ             คุณนิยม    นิยมานุสร                        พล.ร.ต.สุวิทย์   บัวเผื่อน รน.                    คุณสงกรานต์  ภิบาลชนม์                

นพ.ประกิต เกษมศานติ์            ศ.ดร. สิริวัฒน์    วงษ์ศิริ                   พล.ต.อ. พงศพัศ    พงษ์เจริญ                    คุณดิเรก    ศุภวิวรรธน์ 

คุณวิชัย วัฒนพงษ์                     พล.ต.อ. วาสนา   เพิ่มลาภ                ดร.จันทรานี สงวนนาม                            ผศ.ไวกูณฑ์    ทองอร่าม

พลเอกวิชา    ศิริธรรม               พล.อ.กรีฑา   กูรมะสุวรรณ              ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ   นวรัตน์                         คุณองอาจ   บุญการี                         

ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ          ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย                      คุณวันชัย   เจริญผล                                  พล.อ.อ. ชูชาติ  ชวนชม 

ดร.ประวัฒน์ อุตตโมต              คุณธวัชชัย    อนามพงษ์                    พล.ต.ต.บุญส่ง   พานิชอัตรา            คุณประชา ผ่องโสภา                       

ดร.อาชว์ เตาลานนท์                คุณวโรทัย ภิญญาภาสน์                    คุณจุมพล  จิตงามสุจริต                 ร.ท.ปรีชา  แจ่มจิรารักษ์

มูลนิธิเกษมศานติ์                     บริษัทโมโนเทคโนโลยี จำกัด           บจก.ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต                  มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิกฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)     มูลนิธิอนุสรณ์สถานอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   

ประธานดำเนินงาน

คุณพงษ์ชัย เจริญยศ ประธานอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาและการกุศล

คณะกรรมการ

คุณมานะ   นพพันธ์                  พ.ต.ท.ประทีป   เจริญกัลป์               คุณอุดม ชนะสิทธิ์                                    คุณพิสิษฐ์   สินแจ่มวาที   

ผศ.มานพ   สุดสงวน                 คุณสุภาภร รักวงษ์                           พ.ต.ท.ธวัชชัย    แสวงทรัพย์                     คุณโกวิทย์  ทับที่สุด

คุณบุญชนะ    เจริญผล             คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์                       รศ.วิสูตร กองจินดา                                  คุณรุ่งโรจน์-คุณกลิ่นขจร   รักวงษ์

คุณอรุณ  อเนกบุญ                   คุณสมชาย นิลจินดา                         คุณสมบัติ  ปัญญามิตร                              คุณสุรดี พงษ์พานิช         

คุณอุดม ผลพฤกษา                  คุณประสงค์-คุณสุภา  วังศิริไพศาล   คุณดรุณี   รุ่งเรืองผล                                 คุณศิริ เหลืองดำรงค์ชัย    

คุณวิรัตน์   เขตสาคร                คุณบัญญัติ   เรี่ยวแรงกุศล                 คุณไพรัช พงษ์คุณาวุฒิ                          คุณประสิทธิ์-คุณแก้วตา  ธนพัฒนากุล

คุณนิคม เจริญยศ                      คุณภูวดล อึ้งบริบูรณ์ไพศาล             คุณนวลจันทร์  นันทวงค์                           นพ.วิวัฒน์-คุณสุมนา สุรพรสวัสดิ์

คุณวิไลวรรณ  ภพประเสริฐ      คุณพรทิพย์   พานิชวัฒนศักดิ์           คุณประพันธ์ สาณะเสน                            คุณนัฎจงกล  มะลิผล                       

คุณมณฑา  สุวรรณสิงห์            คุณนวลจันทร์  นันทวงค์                  พ.ต.อ.สถาพร อมรรัตนสุชาติ                   คุณปัญญา-คุณอรุณี บัวสุวรรณ

คุณพิชญ์ โพธารามิก                 คุณปลื้มใจ สินอากร                          Mr.Sang Do Lee                             คุณประสพ สันติวัฒนา               คุณสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล       คุณปรีดา-คุณพรมเยาว์ ศิริศุภลักษณ์  คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์                              คุณสรัญญา อมรรัตนสุชาติ

คุณอรัญ-คุณสุภาวดี  บุญเดช    ดร.ประชา ตันเสนีย์                          คุณอัญชลี หอมหวล                                  คุณมนัส เกสรสิทธิ์          

คุณพิสิฐ ตันติโรจนกิจการ       คุณแม่นงเยาว์ รักวงษ์                        คุณแม่จำนง ชนะสิทธิ์                               อ.จันตรี อมรรัตนะสุชาติ                 

คุณเสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์     คุณจิรประวัติ บุณยะเสน                   คุณจิรัญ รัตนวิริยะชัย                               คุณปวิตร วัชรมณี            

คุณวันชัย วิมุกตายน                 คุณพิชัย แท่นชวาล                           คุณโกวิท แย้มงามเหลือ                           ผศ.กนก-อ.ณัฐฐวรรณ จุยคำวงศ์        

คุณหิน นววงศ์                         ดร.เกรียงศักดิ์  เฉลิมติระกูล              คุณสุริย์ วงศ์อนันต์                                   คุณกิตติเทพ กาญจนวดี                   

คุณอำไพ ภู่ศรีพงษ์                   คุณสวาท-คุณบุญส่ง  ทวีธรรม           คุณสุนทร ศรีแสงฟ้า                                 คุณทรงเกียรติ เตชะโพธิ์ไทร

ดร.พรพิมล ชัยวรรณคุปต์        คุณพันทิพา อัศวเรืองชัย                    คุณฉวีมณฑ์ เจียรจารุวัฒน์                         คุณชวนทรัพย์ กาญจนสิทธิ์             

รศ.ไพพรรณ พรประภา           คุณสุมลรัตน์ ทวีธรรมสทิตย์             คุณทวีติยา สุดารา                                     คุณพิชัย  เวชมณีศรี          

คุณวันเพ็ญ  คัมภีร์วงศ์              บ.เคเบิลทีวี(จันทบุรี)                                     คุณทรงเกียรติ เตชะโพธิ์ไทร                          ผศ.มาดิน เฮงตระกูล                       คุณสุนัย  นันทวงค์                   คุณณิชยา  พหูสูต                              คุณจิรโมท  พหูสูต                                    คุณเบญจวรรณ  รักวงษ์   

คุณธนกร สุทธิพานิช               คุณจักร์เพชร จิตงามสุจริต                 คุณแอมด์ มาดดอม์ปชวม                       คุณอุดม อ่องสิทธิ์และคุณดารา หัสรังค์

ผ.ญ.มนูญ  เงินดม พร้อมครอบครัว          คุณมะลิ  แผ่นผา                คุณอุบล ชนะสิทธิ์                                    คุณอุทิศ ชนะสิทธิ์

คุณมาลี  ชนะสิทธิ์                    คุณนารี  เจริญยศ                              คุณจำปี  เอื้อกิจรุ่งเรือง                              คุณละเมียด  ม้าแก้ว         

คุณสนม  เพ่งจิตต์                     คุณรักพงษ์  สุรนาคะพันธุ์                 คุณนิตยา ถนอมเกียรติ                              คุณสมสุข  ด่านติวรวงษ์  

คุณนิรันดร์และครอบครัว จุน์พรรค์ ครูปัญญาพล  พร้อมคณะ           ดร.วิชา จิวาลัย                                          คุณธกฤต ตงสกุลวัฒนา

คุณพิชิต-คุณสุนิพร ปัญญาพันธ์ ผศ.ประเสริฐ-ผศ.กุลานิดา มาสุขปรีดิ์   คุณวิศรุต  อมรรัตนสุชาติ                    รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก                

คุณศิริรัตน์ เทศราช                  ผศ.ดร.โอภาศ  อินทรวงษ์                คุณกู้เกียรติ-คุณผ่องภักตร์ ตรัยสิริเจริญ     คุณณัทธมน  อธิคุณาสิน(นครบุญชัย)

 คุณปัญญา-คุณจิตจำนง ผลพฤกษา       คุณณรงค์ มงคลศิริ                คุณสุรางคณา  สารจิตตผศ.                 พล.อ.ท.วิโรจน์-คุณกฤษเนตร ระภาพันธ์

คุณพิพิธเยี่ยงยุกด์สากลและครอบครัว  ดร.เริงเดชา-คุณทัศนา–คุณรสลิณ  รัชตโพธิ์                                           บมจ.อยุธยา  อลิอันซ์ซีพีประกันชีวิต

 คุณสาโรจน์-คุณสมลักษณ์ คงทอง       คุณพลชัย-คุณวันเพ็ญ  อุ่นพันธุ์วาท และครอบครัวฮุยฮะ       คุณชวัตวงศ์ ศิลยานนท์และทีมงานโมโนกรุ๊ป 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

กรรมการสาย นายพงษ์ชัย เจริญยศ  

เทศบาลเมืองท่าช้าง

คุณเฉลิมพล  ศักดิ๋คำ นายกเทศบาลมนตรีเมืองท่าช้าง                                           คุณสามารถ  ธรรมโชติ รองนายกเทศบาลมนตรีเมืองท่าช้าง         

คุณธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศบาลมนตรีเมืองท่าช้าง                                       คุณสุพจน์  บุญวรรโณ  รองนายกเทศบาลมนตรีเมืองท่าช้าง         

น.ท.มงคล  นิ่มศิริ  เลขานายกเทศบาลมนตรีเมืองท่าช้าง                                      คุณสิรินาถ  สุขเจริญ เลขานายกเทศบาลมนตรีเมืองท่าช้าง

คุณชยพล  จันทกิจ  ประธานสภา                                                                          คุณธงชัย  สุภีโพธิ์ รองประธานสภา                             

คุณวิบูลย์  บุญรอดรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)                                               คุณวิชิต  พฤกษากุล สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)            

คุณวสวัตติ์   นิธิฐิติภรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)                                            คุณพงษ์เทพ  ชีพสมุทร  สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)

คุณนงนะ  บุญเพ็ง  สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)                                                      คุณชาตรี  พรทักษิณ สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)                           

คุณทองล้ำ  เย็นวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)                                                 คุณวัฒนชัย  ใจบุญ สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)

คุณณัฐนันท์  มั่นยืนยง  สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)                                                คุณอนุชา เลาหวิช  สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)              

คุณบรรเทา  พลสงคราม  สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)                                             คุณสมชาย ผลพล  สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)                  

คุณวิจิตร  วงศ์สมิทธิพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)                                            คุณณัฏฐกิตต์   ภาคการ  สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)

คุณอาคม  รักษาความตรง  สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)

อู่ชัยณรงค์จันทบุรี

คุณภัทรวดี  เกลี้ยงขำ                คุณดำรงค์ศักดิ์  ร่วมโพธิ์รี                 คุณบุญเหลือ  เจริญกัลป์                            คุณอำนวย  จันทร            

คุณนราวดี  ชาราษฏร์               คุณวิรัตน์-คุณเฟื่องฟ้า  ทองใบบน     คุณมานิตย์  ด้วงน้อย                                 คุณธวัช  ด้วงน้อย                            

คุณบรรจง  เกษราธิคุณ             คุณสวัสดิ์  เตรนะกาโย                     คุณนราวดี  ชาราษฏร์                                คุณภานุมาต-คุณปราถนา  อำนวย 

คุณไพสิทธิ  เหล้าอินเชื้อ                  คุณกฤษฎา  อิทธิจันทร์             คุณมานะชัย  นามมาณิชม                          คุณวินัย  พูลสวัสดิ์          

คุณโชคทวี-คุณจิรพร   อิทธิจันทร์    

กรรมการสาย คุณมานะ   นพพันธ์

พล.ต.ชำนาญ  สมพงษ์             คุณกิจจา  ศรีพิทักษ์                          คุณวิสุทธิ์  นพพันธ์                                   คุณปัญญภัสสร  นพพันธ์ 

คุณอนันต์  สุวรรณรักษ์            พ.อ.โชคชัย  เภกะสุต               คุณปัญญา  ผลพฤกษา     คุณพิษณุ  หอมทวี     คุณมานะ   นพพันธ์         

                               

กรรมการสาย พ.ต.ท.ประทีป   เจริญกัลป์

คุณประยูร เจริญกัลป์     คุณอุดร ดำรงกูล             คุณเดโช แสวงการ         ร.ต.คุณากร  สนั่นไหว    คุณธนายุต เจริญกัลป์     พ.ต.ท.ทวน เจริญกัลป์

คุณวริศ เจริญกัลป์          คุณบุญศรี   เชยวงศ์        คุณจรรยา เจริญกัลป์      คุณระมุน ศรีอำพันธ์       คุณ.ทิพวัล  เจริญกัลป์    คุณสุทารัตน์ เจริญกัลป์

คุณบุญเลิศ เจริญกัลป์     คุณเชิดชัย เจริญกัลป์      คุณชัยยันต์ เจริญกัลป์     คุณปรีดา สนั่นไหว        คุณ.ดนตรี ศรีโสภา        คุณธนัช วงศ์ปัญญารัก

คุณทับทิม แซ่ฉื่อ            คุณพศุตม์ แสวงการ        คุณสมเกียรติ  ขันติประเสริฐ

                                                                                               กรรมการสาย นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ (ศูนย์การแพทย์ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์)

นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์            คุณสุมนา สุรพรสวัสดิ์                     คุณธัญพร สุรพรสวัสดิ์                             คุณจิรวุฒิ  สุรพรสวัสดิ์    

นพ.ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์            คุณมาลินี นัมคณิสรณ์                       ดช.ธีรดนย์  นัมคณิสรณ์                           ดญ.ณัฐกมล  นัมคณิสรณ์ 

คุณปรีชา อัศวโกสินชัย            คุณสกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย               คุณณัฐยา  อัศวโกสินชัย                            คุณอรัญ  อัศวโกสินชัย    

คุณวสิน อัศวโกสินชัย             คุณสุเทพ  ศรศิริ                               คุณนภาพร  ศรศิริ                                     คุณวรรณวิสาข์  ศรศิริ     

คุณจุฑาทิพย์  ศรศิริ                  คุณจันทนี  นิติการุญ                         คุณกิจจา วิมลสิทธิพงศ์                             คุณนิรันดร์   นัมคณิสรณ์ 

คุณธัญวลัย  จันทร์สุริยา           คุณสินธุ์ พุทธานุ                              คุณเกษร  สิงห์สุข                                     คุณพรรณยมล  ปาระมีศรี

คุณกานต์ชนก  สหายสุข                   คุณศิวพร ยุติธรรม                   คุณอารยา  สุเมธานุสรณ์                           คุณบุษรา  ศิริโภค            

คุณศิริลักษณ์ ชูแสง                  นพ.วีระชัย แสงสุข                           พญ.ศศิมา วิทยวินิต

 

กรรมการสายคุณสมชาย   นิลจินด

คุณสมชาย   นิลจินดา               คุณพยุง   นิลจินดา                            คุณสุทธิศรี   นิลจินดา                              คุณชุมพล   นิลจินดา

คุณชาลินี   นิลจินดา                 คุณหอมนวล   ปัณดี                         คุณทิพวรรณ    เกิดผล                              คุณนำผึ้ง   ขาวขำ            

คุณนิชกานต์   ขาวขำ                คุณดำรงเดช   เอี่ยมศรี                      คุณวารี   ณัฐนนท์                                     คุณสมศักดิ์   สุวจสุวรรณ

คุณสุวรีย์   สุวจสุวรรณ             คุณกชกรณ์   คำภักดิพร                    คุณประเทือง   ศรีเจริญ                             คุณพัทธินี   เจอไนเกอร์                             

ดญ.ปุลพรนันท์   ประกอบวัฒน์    คุณชาญณรงค์   แช่มสา และภรรยา    คุณสุพิศ   ศรแก้ว                              คุณบุญเที่ยง  คุณมณเฑียร  เหมรัตน์ และครอบครัว

คุณรัศมี   ศรแก้ว                      คุณสุภร   รุ่งเรือง                              คุณชาญชัย   สารศักดิ์                               คุณเตือนใจ   สารศักดิ์     

คุณพีรพัฒน์   สารศักดิ์             คุณพรรณราย   หน่อทอง                  คุณชุษณา   ทรัพย์ชนศานติ์                      คุณแม่เหล็ก   อ่อนเกษ                     

คุณแม่อรุณี(สาว)   แซ่ตั้ง            คุณอุไรวรรณ  อ่อมเกษ                  คุณอัจฉราพร   อ่อนเกษ                           คุณมานิต   เหมวิบูลย์       

คุณละออ  แก้วศรีงาม               คุณสุรพล คหบดีพลกุล                    คุณพัทรา  คหบดีพลกุล                            คุณอุทัย สิมวงษ์              

คุณชัยวัฒน์  วาสุชาติ                คุณเอมจิตร พุแค                              คุณพงค์ภัค   เอกวัฒน์                               คุณทัศนีย์ เอกวัฒน์          

ด.ช.ธนวัฒน์ เอกวัฒน์              คุณมณฑา  สุขแสง                           ด.ญ.ไอรินทร์  บุณยสิทธิ์นากุล                                      คุณวรานิษฐ์ บุณยสิทธิ์นากุล       

คุณเสริมศักดิ์ เอกวัฒน์          คุณภัค     เอกวัฒน์                         คุณพรสวรรค์ เอกวัฒน์                        คุณนฤนาท  เอกวัฒน์

คุณทองพัน  วงเหนือ           คุณวุธ  สุขแสง                               คุณผจญ   พุฒผล                                                         คุณติ๊ด     ฮอนสิม

คุณพันธ์  ทองกันยา                  คุณสฤตธิ์ เชื้อคำชด                          คุณชัชวาล  หยองโก                                 คุณลี  ตะนน                     

 คุณปราณีต คุณสัมพันธ์-บุตร ศรีเหรัญ คุณระเด่น ตอสกุล                คุณพรพรรณ เจริญผล                               คุณสมชาย พ่วงเปีย

คุณสุกิต  สิงห์ครุธ                    คุณกุลนาถ  จำใบรัตน์                      คุณสรศักดิ์   ชัยกุลเสรีวัฒน์                      คุณชาตรี ชาคำ

คุณเจนจิรา  พรมอินทร            คุณศลิษา สรวมชีพ                          คุณสมปอง สิทธาเบญญาภัทร                   ด.ญ.เปรมศิริ สรวมชีพ    

คุณจันทร์แรม  ราวีศรี               คุณธัญญลักษณ์ ท่วมประจักษ์           คุณนงนภัส  ทองสุข                                 คุณแจ่ม  คำเกิด

คุณฮิ้ม  ยั่งยืนบางชัน                 คุณนฤชล ยั่งยืนบางชัน                    คุณจุฑารัตน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง                                   คุณสมหมาย ศรแก้ว             

คุณบุญผืน สีนิล                       คุณจันทร  รุคเกิด                             คุณนพรัตน์  ชูเลิศ                                                          คุณสมดี  ปิดตาระพา  

คุณอาทิตย์  แซ่คู                       คุณโจเหลง                                       คุณกฤษณา  แก่นยางหวาย                        คุณพิสิษฐ์ แก่นยางหวาย

คุณชนิศา  ดีเรือก                     คุณชาตรี เวชสิทธิ์                                    คุณสุธิลักษณ์  กนกนาค                    คุณกิตติยา กนกนาค        

คุณกิตติกร กนกนาค                        คุณกรกช คุณอนุสรา สุทธิกิจอนุรักษ์ คุณอังคณา ยินสูตร                          คุณประดับ มั่นคง

คุณอู่ธงทอง การช่าง(ช่างธง)     คุณขาล รุดเกิด                                 คุณสำรอง  หาญกุล                                   คุณตายันต์ สีนิล              

คุณซกฤต คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา    คุณศรีเพ็ญ ตงสกุลวัฒนา          คุณวิบูลย์ คุณชูศรี ตงสกุลวัฒนา               คุณปริญญา ตงสกุลวัฒนา

คุณเชวงศักดิ์ คุณชนิตานันท์   ผิวสุวรรณ์    คุณเมธ กาบเกต               คุณรัศมี ผ่องวรรณ์-คุณธนศักดิ์ พงษ์วิจิตร์                     คุณบุศรินทร์  มัณยารมย์

ด.ช.วสันต์ ดช.ณัฐพงศ์ โพธิพันธุ์     คุณชลทิศ วิสุทธิ                        คุณจิณห์นิภา ไพลินอนุรักษ์                      คุณสุภาภร  เกตุแก้ว        

คุณจตุพล เหลียงบำรุง               คุณประหยัด ฤทธิ์ศรี                         ด.ช.กันตพัฒน์ ฤทธิ์ศรี                             คุณสุพรณษา ไชยชาญ

คุณสุพัตรา นาคแก้ว                 คุณสิริโสม เจริญจิตต์                       คุณปราณี คุณชญานีณินท์ สหะวิริยะ         คุณปัทมา ประถมวงษ์

คุณจุรีย์ มรรคเจริญ                   คุณอรวรรณ แพทย์รังษี                    คุณสุรีรัตน์ วรศรี                                      คุณโสภณ คำนิล และครอบครัว

คุณคำผั่น  ลาสุวรรณ (เนย)       คุณอรอนงค์ ชากรแก้ว                      คุณเอื้อนพร ชากรแก้ว                              คุณชิงชัย แสงอินทร์

คุณจารุประภา ศรพันธ์             คุณฉัตรชัยพานิช                              คุณศิริรัตน์ เหล็กเพชร                              ร.ต.อ.สุรชาติ แพทย์โอสกพันธุ์

คุณอภิวิชญ์  นาดวง                  คุณรุ่งฟ้า แสงทรัพย์                          คุณเอื้อนมนต์ ชากรแก้ว                            ช่างอรุณ และครอบครัว   

คุณสังกาส คุณอนงค์  สือกุลวัฒนะชัย คุณอภิรมย์ ผิวอ่อนดี              คุณสมศรี  นิยันตัว                                    คุณยุพิน สินธเสน

คุณอิสรีย์  ศรีคัมภวงค์              คุณสมศักดิ์ สุขเอี่ยม                         คุณธราธร ฮาวคำฟู                                    คุณสุนันทา

คุณภัทรศรี รักซ้อน                  ด.ญ.นนทพร มิตรประทาน              คุณอุทัย คุณสายสุนีย์ จตุพลัง                    คุณสังห์  ชัยธนเพิ่มพูล     

คุณชาญ   เสายืน                       คุณทศพล เสายืน                              คุณสมพร คำมี                                          คุณละมุล แซห่าน

คุณมณฑา (ขาหมูหน้าเกษมแก๊ส) คุณอำนวย พันธ์ดี                          ดญ.นัทธินี รุดเกิด                                     คุณสมศักดิ์ สุภัคพงษ์

คุณภร ธนมงคลวงศ์                  คุณจินตนา ผลดี                               คุณสุภาพรรณ บูรณชัย                              คุณชดา ธนมงคลวงค์       

คุณวลัยพร แก้วศรีงาม                      คุณวีรษา แก้วศรีงาม                         คุณจรรยพร สิงห์ลอ                                 คุณอนุวัต หลำบางช้าง

คุณสุวัฒน์ เจียมโฆสิต              คุณปรพล อารีสกุลกิจ                      คุณณเดชน์ แนวพนิช                              คุณปริญญา  ธัมมะมนต์

คุณสันติ ชนะสิทธิ์         คุณชีวิน ธัญพืช                                     คุณอภิศักดิ์  ยุทธภิญโญ                  คุณเอกสิทธิ์ ศิริลภ      คุณสิทธิกร ขอจุลซ้วน

คุณอุทัย นนทกนก         คุณพิสิษฐ รัตนพลาไชย  คุณนพดล แก้วศรีงาม    ด.ช.ปัณณธร ชนะสิทธิ์     คุณปภาดา  คงพันธ์        คุณราตรี ชัยพฤกษ์

คุณกิตติธัช สุภารี           คุณสุทธิวิไล นิธิพัฒน์จินดา                  คุณกิมเฮียง แซ่เอี๋ยว                        คุณจำปี เอื้อกิจรุ่งเรือง    คุณจำปา  เอื้อกิจรุ่งเรือง

คุณทองสุข เอื้อกิจรุ่งเรือง คุณสมคิด  เอื้อกิจรุ่งเรือง                          คุณปัทมา  เอื้อกิจรุ่งเรือง                   คุณภัทร  เอื้อกิจรุ่งเรือง     คุณบุปผา  วันชนะ

คุณซุ่งโอ้ง  แซกัว           คุณบังเอิญ  วิธีเจริญ                              คุณพิมล  แถวเนิน                          คุณณฐมน สุดารี             คุณกิตติชัช  สุภารี          

คุณจรรยา ทานัน และครอบครัว    คุณเพ็ญจันทร์  เผ่าพันธุ์ดี และครอบครัว    คุณกัญญารัตน์ แสงฉายและครอบครัว  คุณกฤศวัสส์ คุณธัญยธรณ์  พิพิธนสุขสิน  

คุณสุนทรี คงขวัญ และครอบครัว         คุณพิชัย กังวาน และครอบครัว                คุณสุภารัตน์ อัตฐบูรณ์ และครอบครัว   คุณจันทนา ประสงค์ทรัพย์ และครอบครัวดี  คุณจุรียพร  วงษ์แก้ว และครอบครัว    คุณดวงรัตน์ ชำนาญศิลป์ และครอบครัว    คุณเพ็ญสิริ เผ่าพันธุ์มี และครอบครัว  ครอบครัวเพ็ชรมีไชยกุล,อาจนามูล,รอดสาและงาน

คุณจีรนุช บุราณรมย์ และครอบครัว     คุณจริยา หลิมวานิช และครอบครัว      คุณจง เล็กประสมวงศ์ และครอบครัว    คุณพจนา ผลรอด และ ดญ.กัลยรัตน์ โสมล

คุณกิ่งกาญจน์  มั่งคั่ง และครอบครัว       คุณสายชล แสงโชติ และครอบครัว       คุณบุญยงค์ เปรมปรีดิ์ และครอบครัว    คุณมุทิตา  บำรุงศิลป์ และครอบครัว

                                                                                   

กรรมการสายคุณพรทิพย์   พานิชวัฒนศักดิ์

คุณชวพร   เทพรักษา                          คุณจินตนา   ชวาลารักษ์                     คุณหนึ่งฤทัย สฤษชัยนันทา(ธ.ออมสิน)     คุณอารีวรรณ   อมะรักษ์(ผจก.ออมสิน) 

คุณกำไลมาศ   สนธิ(ธ.ออมสิน)           คุณพัชรินทร์   นิยมกิจ(ธ.ออมสิน)       คุณพนิตนันท์   พงษ์วิชัย(ธ.ออมสิน)         คุณธรบงกช   ชื่นน้อย(ธ.ออมสิน)

คุณสุปราณี  นิ่มอนงค์(ธ.ออมสิน)        คุณวรากร   จันทกิจ(ผจก.ธ.กรุงไทย)   คุณนันทนา   มาฆะสิทธิ์(ธ.กรุงไทย)                 คุณจตุรงค์   ไชยพงษ์(ธ.กรุงไทย) 

 คุณนิดา   แซ่เจ็ง(ธ.UOB                              คุณภาวิดา   วรสิงห์(ธ.UOB)                            คุณสุรวงศ์   โอวาท(ผจก.ธ.กรุงเทพ)                             คุณพวงทอง   พรหมทา(ธ.กรุงเทพ)  

คุณสุรีรัตน์   เขมาวาท(ธ.กรุงเทพ)                รศ.เพ็ญแสง   ปุตตะ                                           คุณอรุณี  วัฒนอังกูร                                                  คุณณรัตน์   พฤกษากิจ(ธ.กรุงเทพ)

คุณนิรันดร์  เตชะแสงมณี                                 คุณเฮงบ๊วย   สกุลจิตเจริญ                           คุณนิธิรัตน์   เหล่าทวีสุข(ธ.กรุงเทพ)                                   คุณนันทนา  ศรีประเสริฐ  และครอบครัว

คุณบุญเพ็ง   นาคสุริยัน                                     คุณเล้ง  คุณสุดารัตน์   แซ่จิว                           คุณสมจิตร   จีระสมบูรณ์ยิ่ง                                   คุณเพ็ญพร   กรมณีโรจน์                           

คุณอรวรรณ   กนกรัตน์มณี                                                            คุณสุวรรณี   ปรีชาผล                                    คุณพงษ์เพ็ญ   จันทสุทธิกุล                                   คุณประพฤติ  คุณวาสนา  กอร์ปไพบูลย์ 

คุณทองดี   ทีฆะนาม                                          คุณมัทนา   ถาวร                                                   คุณวชิรชัย  คุณศิวณี   พาณิชวัฒนศักดิ์         คุณประกอบ  คุณละเอียด   วงษ์ทองสาลี

                                                       

กรรมการสาย ผศ.มานพ   สุดสงวน

ผศ.มานพ   สุดสงวน                  คุณศรีทองคูณ  สุดสงวน                     คุณนิติยศ  สุดสงวน                                    คุณทุติยา  สุดสงวน           

คุณจิรายุ  สุดสงวน                    คุณนพดล  เลิศศรีสว่างวงศ์                  คุณอำนวย  โกมลวานิช                               ด.ช.อุกฤษณ์  โกมลวานิช   

ด.ญ.อุษณาวรรณ  โกมลวานิช    ด.ญ.ศรัณพร  เลิศศรีสว่างวงศ์             ด.ญ.ธัญญรัตน์  เลิศศรีสว่างวงศ์  

กรรมการสายคุณโกวิทย์   ทับที่สุด

คุณวันดี  จีนสวัสดิ์                   คุณชัยยุทธ  ชัยสิทธิ์                 คุณรัตนา  อัศวสุวรรณ          คุณอุสม  แก้วสุก                         คุณอำนวย-คุณทองสุข  อุสะทโก      คุณธนพล  อุสะทโก

คุณชาลิสา  สวัสดี                     คุณวิไลวรรณ  ทับที่สุด           คุณธนายุส  ทับที่สุด             คุณณัฎฐ์  ทับที่สุด                      คุณสุมาลย์  บุนนาค                      คุณพรพรรณ  กิมสวัสดิ์

คุณธวัชชัย  คงนวล                  คุณวีรพงษ์  พึงจิต                     คุณวิเชียร  ทวีวงษ์โอฬาร     ร.ศ.ดร.สุรศักดิ์  นิลนนท์         พระนิมิต  ญาณธีโร   ร.ศ.ประชา  จันทร์นวล ลี้ประเสริฐ

พ.ต.ท.หญิง  วันทนา  ทับที่สุด คุณบุญเอื้อ  เวชวงศ์          คุณอรสา  ทับที่สุด                 คุณทัศนีย์  ทับที่สุด                    คุณสินไชย  บูรณะเรข                 คุณปัญญา  นาคฉ่ำ          

คุณมหา  ธเนศวาณิชย์             คุณวีรพันธ์  โชติวนิช               คุณสุรินทร์  ชลธารเฉลิม     คุณวิชิต  เหม็งสกุล                     คุณกนกวรรณ  เหม็งสกุล          คุณศิวพร  เหม็งสกุล      

พ.อ.หญิง นภา  จันทนวรางกูร                                                      คุณพิภพ  จันทนวรางกูร      

 

กรรมการสาย คุณดรุณี   รุ่งเรืองผล

คุณตุ้งเหลียน   แซ่ฉี่           คุณดรุณี   รุ่งเรืองผล           คุณกรรณิกา  เชียร์สมสุข                                    คุณนพรัตน์   รุ่งเรืองผล    คุณมาลี  เงางาม    คุณเอมิ  สัง และครอบครัว       

คุณมีชัย   เชียร์สมสุขและครอบครัว                        คุณปิยชาติ  เนตรสว่าง  และครอบครัว                     คุณมาโนช   วัชราพงษ์   และครอบครัว                               

คุณกาญจนา   แก้วสมบุญ   และครอบครัว                 คุณสุคนธ์ อยู่เอี่ยม  และครอบครัว                            คุณสายสุนันท์  ประพฤติดี และครอบครัว

 

                                                                                กรรมการสายคุณประสงค์   วังศิริไพศาล

คุณประเสริฐ   เป็นสุข                        คุณนภา   เป็นสุข                                                 คุณสุภา   สัจจรุ่งโรจน์              คุณวชิรวรรษ   วังศิริไพศาล        คุณลดาวัล   ธนากิจ                           

คุณวัฒนา   รุ่งเจริญ          คุณปัชนีย์   รุ่งเจริญ          คุณกิตติมา   วังศิริไพศาล                    คุณทิพย์สุดา   วังศิริไพศาล  คุณไพจิตร   ศรีสุขวัฒน์

คุณกำพล   วงษ์แก้ว           คุณวิสูจน์   เอื้องโชคชัย  และครอบครัว

 

กรรมการสายคุณอรุณ   อเนกบุณย์

ร้านโชคพานิช                 กรุงเทพค้าไข่                   ร้านแหลมทองอะไหล่      บริษัท บุณยพิทักษ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด   บริษัท อรุณรุ่ง อพาร์ทเมนท์ จำกัด

คุณฉัตรมณี   จันทร์รุ่งมณีกุล คุณทำนุ   จันทูปมา      คุณพิชัย   อัศวนภากาศ     คุณสร้อยทิพย์   ทวีสิทธิภาพ                  พ.ต.ต.อุฬาร   อเนกบุณย์

คุณปัญญา   องค์พิเชษฐ์เมธา คุณเชิดศักดิ์   เตชะวิมล  คุณศุภชัย   เหล่าวิสุทธิชัย คุณสมเจตน์   โล่สุวรรณกุล                   คุณศุทธิรัตน์   ประสงค์ศิลปะกุล  

คุณวิทวัส   หุตะเมขลิน     คุณปรีดา   วัชรพิจารณ์     ร.ต.ต.ดอกรัก   เจิมเจริญ   คุณอนันต์   ทัศหัสถ์          คุณทะนงศักดิ์   สังขฤกษ์   คุณอนุรักษ์   สุวรรณทอง                                              

                                     

กรรมการสาย พ.ต.ท.ธวัชชัย   แสวงทรัพย์

พ.ต.ท.ธวัชชัย   แสวงทรัพย์                คุณสมพล   พงษ์พิพัฒน์                                        พ.ต.โกเมธ   ประทีปทอง                        พ.ต.ณรงฤทธิ์   ทูปคันโท                                พ.ต.ท.สมชัย   ประชาเสริมศาสตร์  

พ.ต.อภิชาต   ปานฑะผลิน   คุณชาติพันธ์วิท   พัดเย็น          คุณธนาวุฒิ   ไทยจินดา               คุณจิราพร   ดอนเส            ว่าที่ร.ต. ณรงค์   ฤกษ์เรืองฤทธิ์

คุณวราภรณ์   ลอยโพยม  คุณนารี   กฤษณายุทธ               คุณภูมิพันธ์   ชัยเชื้อ                   ร.ต.อ.อภิศักดิ์   พินิจผล       คุณวิชัย   แก้วงาม

คุณวัชรชัย   ปานดิษฐ                        คุณสมภพ   เชียงคอน                                          ด.ต.ไพโรจน์   นิกรประเสริฐ     คุณเตชนิธิ   ศรีรุจิยางกูร             คุณนวลธนภรณ์   ผลส่ง

คุณสิโรจ   ดุระสัมพะ                        คุณเจริญชัย   สุปรินายก                                      คุณบุรินทร์   จั่นบำรุง            คุณปุณยวีร์   โอโกวัฒน์ คุณเยาวรัตน์   กรีรัตนา

คุณธฤติยา   กุมภาศรี        คุณพงษ์ศักดิ์   อักษร                 คุณเยาวลักษณ์   ยาน้อย              ด.ต.พิชัย   อริยานนท์          พ.ท.ประสงค์   สอนจันทร์ 

คุณเกรียงศักดิ์   ม่วงอ่อน   พ.ต.ท.พิทยา   เก็ดศิริ                พ.ต.ท.สมยศ   พัดเย็น                 คุณฉัตรชัย   รือหาร               คุณเพียร   มารศรี                      

คุณอิทธิพล   เศษฤทธิ์       คุณแคทรียา   นพคุณ                 คุณศราวุธ   เชื้อบรรดิษฐ            พ.ต.ท.วรกร   ทิมาตฤกะ     พ.อ.สันติรัตน์   มหัทธนชาติ

พ.ต.ท.วิศรุต   มีแก้ว         คุณแสวง   บุญมี                       น.ท.บูรฉัตร   ภู่พลับ                   พ.ท.จักรกริต   บุบผะศิริ      พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์   เสงี่ยมศักดิ์

พ.อ.อ.ผดุงศักดิ์   อุเบกขานนท์  พ.ต.อ.พันระวี   วีระพันธุ์                                                    คุณสมชาย   แก่นสุวรรณ                       พ.ต.ท.ธนบดี   พ่วงจินดา                    คุณดุษฎี   พรสุขสวัสดิ์

พ.ต.ท.สุกิจ   สกุลอารีมิตร                   พ.ต.ท.สมหมาย   ธัญลักษณากุล         คุณนาตยา   ทิพวันต์                   คุณปณิธาน   แสวงทรัพย์           คุณสัญจกร   สัตย์สงวน                               

คุณชาญยุทธ   สัตย์สงวน  คุณบุญรัตน์   สัตย์สงวน            คุณเอกชัย   แสวงทรัพย์              คุณสุเมธ   หัสดิพันธ์           คุณอำพรศิลป์   นากลาง

คุณพลินี   กลิ่นเสือ           คุณนงค์นุช   ผอบเหล็ก             คุณธันยวรรณ   พันธ์ผูกบุญ         คุณวิพัฒน์   พัฒนศิลป์         พ.ต.ท.คคำรณ   ศรีวัฒนะตระกูล     

คุณปิยดาวรรณ   โสภณมณี คุณอนุกูล   ศรีจันทร์งาม                                    คุณปุณิกา   อรุณโรจน์วุฒิ  คุณวีระศักดิ์   โหราศาสตร์  ด.ต.นคร   อัศวภัทรากร             

ร.อ.ไตรสรณ์   ผาสุก       คุณอำนวย   น้อยโสภา              พ.ท.เนตรภิรมย์   ตั้งอนุรัตน์                          พ.ต.ท.ชัยวัฒน์   วงศ์ไพบูลย์            พ.ต.ท.สุรพันธ์   พิสุทธิวงศ์

จ.ส.ต.ทรัพย์   บุหรี่ทอง    พ.ต.ท.เดิมพันธ์   ยุวะนิยม         คุณปรีชา   เบี้ยมุกดา                  คุณอติโรจน์   ศรีสรานุกรม ว่าที่ร.ต.เพ็ญวิสา   ถนอมมั่น           

พ.ต.ท.ภัคพิสิฐ   พิณพิพัฒน์ คุณบุญญิษา   เพ็ญเดชากุล        คุณสุชาดา   แสงเพ็ญ                  คุณธเนศ   สังฆสุบรรณ์      คุณมนตรี   ปั้นบุญ

พ.ต.ปิยชาติ   รุจิระชุณห์  พ.ต.ท.สมบัติ   เกษบุญชู           คุณอำนาจ   ผุสดี                        คุณเสาวนา  ชัชคสกุลชัยพัฒน์ คุณมงคลธัช   พวงมาลัย             

คุณวิชัย   เดชดี                น.อ.ณัฐนันท์   ทองนะ              พล.ต.ต.วิริยะ   ตุมรสุนทร          คุณพรทิพย์   ปิ่นสุวรรณ     คุณต่อศักดิ์   อรัญปาน    

คุณพิมขวัญ   แสงสุข        คุณดำรงศักดิ์   นิลอำไพ             คุณสรรค์   ใช้ไหวพริบ              น.พ.กำธร   นิติมานพ          คุณพจนา   นิติมานพ      

น.อ.อุดร   ไพบูลย์            คุณยงยุทธ   เกษมพานิชย์                คุณมานิตย์   รัตนสัตย์ธรรม         คุณพีรพงศ์   วัฒนะอังกูร     พ.ต.อ.วิทยา   เกตุศร

คุณธีระศักดิ์   เพชรีหะ                       คุณฏธน   เพชรพิฆาฎ                                          คุณนงเยาว์   อารีเอื้อ              คุณธนโชติ   มีโชติ                         คุณโกวินท์   เหิกขุนทด

คุณบุญรอด   แสวงทรัพย์

กรรมการสาย คุณพิสิษฐ์   สินแจ่มวาที

คุณพิษณุ   มครเพศ        นายกเทศมนตรีตำบลพลวง          คุณพ่อสงค์  คุณแม่สวัสดิ์   แจ่มวาที   คุณอัญชลี   สุจริต         ผู้ใหญ่มนูญ  คุณศศิมาภา   เงินถม              

คุณบุญมาก   แจ่มวาที                         คุณนพดล   แจ่มวาที                                            คุณโสภิดา   แจ่มวาที                     คุณบังอร   ตันจุ้ยเซ็ง        คุณสมบัติ  คุณสำราญ  ตันจุ้ยเซ็ง

คุณเฉลียว   คุณวิชัย(บ๋อง)   แก้วศรี                                  คุณวิชัย   คุณสุบิน   เจริญเมือง        คุณธนาชัย  บุญยะธนาธัญ(อากวงกรอบรูป)         

คุณเล็ก   คุณบุญช่วย เฉลิมพงษ์ คุณนิยม   คุณบุญช่วย สมัยมงคล    คุณรักเกียรติ(นุง) คุณสมปอง  ชายเชิด                         คุณปราณี   สุนทร     

คุณสุภา   สุนทร              คุณสิตา   แสงพลาย                  คุณสมัย   พิบาลสิน                                    คุณชิด   คุณดวงฤทัย(เอ๋)   ไชยกิจจานุวัฒน์       

คุณพลอยนภัส   ทรัพย์ทวี คุณละมัย (ละมัยการไฟฟ้า)ช่างอร  คุณทัศนีย์   ลาพิพัฒน์                 คุณดวงรัตน์   พรสวัสดิ์   คุณศิริ   สารพัตร

คุณบุญมี   ถนอมบุญ         คุณธรรมเนียม   ชิณะไข           คุณยูร   สิงห์ชาติ

กรรมการสายรองศาสตราจารย์วิสูตร  กองจินดา  คณะอนุกรรมการฝ่ายท่องเที่ยวและกีฬา

พล.ต.อ. วาสนา   เพิ่มลาภ           พล.อ.อ.ชูชาติ  ชวนชม     พล.อ.วิชา ศิริธรรม                                     คุณสงกรานต์  ภิบาลชนม์    คุณโกวิทย์  ทับที่สุด                  

คุณโตมร    สินธุนาวา                ผศ.ประเทือง  โพธิเจริญ   พ.ต.ท.ธวัชชัย   แสวงทรัพย์           น.อ.หญิง จรรยา  กองจินดา                คุณอรุณ อเนกบุญ

น.ท. เกษม  ราชกิจ                                               

 

หากรายชื่อคณะกรรมการท่านใด ผิด ตก หล่น ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

  

 
  Copyright © 2009.สมาคมชาวจันทบุรี. All right reserved.