ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศสมาคมฯ
ข่าวสารสมาคมฯ
สารจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารสมาคมฯ
เว็บบอร์ด
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์การแพทย์
ภาวนาปัญญาวิส
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จดจำการล็อกอิน
 ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก Email ของท่าน

 สมัครสมาชิก
ค้นหาข้อมูลสมาคม
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ

เว็บไซต์ข้อมูลสมาคมชาวจันทบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สายสัมพันธ์สมาคม สมาคมเพื่อสังคม ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์สมาคมชาวจันทบุรี เป้นเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังชาวจันทบุรีเชิงคุณธรรมส่ง
ประการศสมาคมฯ 31 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา“โครงการ ๘๐ ทุนการศึกษา เด็กดี เด็กเก่ง ชาวจันท์ฯ”


ประกาศ

โครงการ “๘๐ ทุนการศึกษา เด็กเก่ง เด็กดี ชาวจันท์”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส  ๘๐  พรรษา มหาราชินี  พ.ศ.๒๕๕๕

สมาคมชาวจันทบุรีฯ ปี ๒๕๕๕

********************************---------------------------------------------*********

          เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ คณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ จึงจัดทำ โครงการ๘๐ ทุนการศึกษา เด็กเก่ง เด็กดี ชาวจันท์ สมาคมชาวจันทบุรีฯปี ๒๕๕๕  เพื่อนักเรียน นักศึกษา ชาวจันทบุรี  ที่เรียนเก่ง เป็นคนดี ของแผ่นดิน   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

          สมาคมชาวจันทบุรีฯ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๘๐ ทุน เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอประกาศรายชื่อทั้งหมดให้ทราบดังต่อไปนี้

๑. ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖   ทุนละ  ๒,๐๐๐ บาท  มี ๕๐ ทุน รายชื่อดังนี้

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สถานศึกษา

ระดับชั้น

เกรดเฉลี่ย

1

ด.ญ.เปมิกา  เพ่งจิตต์

ร.ร.อำนวยวิทย์

ป.2

4.00

2

ด.ญ.ลัลลลิล  สุวรรณศรี

ร.ร.สตรีมารดาพิทักษ์

ป.2

4.00

3

ด.ช.ดวงตะวัน  พุดจีบ

ร.ร.สฤษดิเดช

ป.3

4.00

4

ด.ญ.พิชชาพร  จันทรังษี

ร.ร.สฤษดิเดช

ป.3

4.00

5

ด.ญ.พิมพ์ลภัส  นิยมกิจ

ร.ร.สฤษดิเดช

ป.3

4.00

6

ด.ญ.พรนับพัน   ผาสุข

ร.ร.สฤษดิเดช

ป.4

4.00

7

ด.ญ.พัชรี  กลิ่นรักษา

ร.ร.วัดทองทั่ว

ป.4

4.00

8

ด.ช.วิชยุตม์  ชูเดช

ร.ร.สฤษดิเดช

ป.5

4.00

9

ด.ช.ธนกร  สุรินทร์เลิศ

ร.ร.สตรีมารดาพิทักษ์

ป.5

4.00

10

ด.ช.สุทธิพงศ์  จันทรังษี

ร.ร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ป.5

4.00

11

ด.ช.ปรัชญา  ภาณุชิวัน

ร.ร.สฤษดิเดช

ป.6

4.00

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖   ทุนละ  ๒,๐๐๐ บาท  มี ๕๐ ทุน รายชื่อดังนี้(ต่อ)

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สถานศึกษา

ระดับชั้น

เกรดเฉลี่ย

12

ด.ช.สุพจน์  ฟังโอวาท

ร.ร.อำนวยวิทย์

ป.4

4.00

13

ด.ญ.สุพรรณษา   แผ่นผา

ร.ร.สฤษดิเดช

ป.4

4.00

14

ด.ญ.อิสริยา  หอมรื่น

ร.ร.ประดิษฐ์ศึกษา

ป.4

4.00

15

ด.ญ.ภัทรภร  บุญส่ง

ร.ร.วัดสิงห์

ป.4

4.00

16

ด.ญ.บุณยาพร  จิตตกวิพันธุ์

ร.ร.สตรีมารดาพิทักษ์

ป.5

3.97

17

ด.ญ.ฉัตรลดา  นาสวน

ร.ร.อนุบาลจันบุรี

ป.6

3.95

18

ด.ญ.ชุติกาญจน์  พิณสาย

ร.ร.สตรีมารดาพิทักษ์

ป.6

3.95

19

ด.ญ.สกุณา   ทรัพย์เจริญ

ร.ร.สตรีมารดาพิทักษ์

ป.6

3.95

20

ด.ญ.สุนิสา  คำแสน

ร.ร.เทศบาลขลุง

ป.6

3.95

21

ด.ช.โรมรัน มหาสวัสดิ์

ร.ร.สฤษดิเดช

ป.5

3.93

22

ด.ญ.ช่อผกา  สายจันดี

ร.ร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ป.5

3.90

23

ด.ญ.จารุวรรณ  ภู่ดี

ร.ร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ป.6

3.90

24

ด.ญ.ณัฏฐณิชา  บุษรา

ร.ร.วัดหนองบัว

ป.3

3.84

25

ด.ช.ภุมรินทร์  เกื้อมแสนเมือง

ร.ร.สฤษดิเดช

ป.6

3.82

26

ด.ญ.กนกพร  สุนทร

ร.ร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ป.6

3.80

27

ด.ช.เขตต์  เขตอุดมรัตน์

ร.ร.อำนวยวิทย์

ป.4

3.75

28

ด.ช.สัณห์ประวีณ   บุณปลอด

ร.ร.สฤษดิเดช

ป.5

3.73

29

ด.ช.กิตติธัช  บูลพาณิชย์

ร.ร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1

ป.5

3.73

30

ด.ญ.หนึ่งฤทัย  หินทอง

ร.ร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ป.6

3.70

31

ด.ช.บูรพา  ใจยะไฝ

ร.ร.สฤษดิเดช

ป.6

3.68

32

ด.ช.เอกวัฒน์  วานทุม

ร.ร.วัดหนองบัว

ป.3

3.65

33

ด.ช.นพพล  เสงี่ยมจิตร

ร.ร.วัดทองทั่ว

ป.5

3.64

34

ด.ช.วัชรินทร์  เจริญยศ

ร.ร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ป.5

3.60

35

ด.ญ.วรรณวิษา  นวะพิฒ

ร.ร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ป.5

3.60

36

ด.ญ.ทัศนีย์  เหมวิวรรณ

ร.ร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ป.6

3.60

37

ด.ช.วัชรพงศ์  วิริยสหกิจ

ร.ร.สฤษดิเดช

ป.5

3.59

38

ด.ช.กมลทัต  บุญสนาน

ร.ร.ตังเอ็ง

ป.6

3.59

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖   ทุนละ  ๒,๐๐๐ บาท  มี ๕๐ ทุน รายชื่อดังนี้(ต่อ)

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สถานศึกษา

ระดับชั้น

เกรดเฉลี่ย

39

ด.ช.คณนาถ  บรรเลง

ร.ร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ป.5

3.50

40

ด.ช.อภิรักษ์  หอมรื่น

ร.ร.ประดิษฐ์ศึกษา

ป.2

3.45

41

ด.ช.ธีระศักดิ์  รักษาเดช

ร.ร.วัดทองทั่ว

ป.6

3.43

42

ด.ญ.ชุติกาญจน์  สินเจริญ

ร.ร.วัดหนองบัว

ป.2

3.38

43

ด.ช.พีรวัฒน์  ทองศรีสุข

ร.ร.ตังเอ็ง

ป.5

3.36

44

ด.ช.ภาณุวัฒน์  โขมงคีรี

ร.ร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ป.5

3.30

45

ด.ญ.พรนภัส  ทิพย์จิตร

ร.ร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ป.5

3.20

46

ด.ญ.วศิมน  เกียรตินันท์

ร.ร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ป.6

3.20

47

ด.ช.สัญญา  สิงขรเขตร์

ร.ร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ป.5

3.10

48

ด.ญ.ศิวพร  โคนชัยภูมิ

ร.ร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ป.6

3.10

49

ด.ช.ปฏิหารย์  ครุปิติ

ร.ร.อนุบาลจันบุรี

ป.5

3.05

50

ด.ญ.วิยดา  สำเภาพันธ์

ร.ร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ป.6

3.00

๒. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ทุนละ  ๕,๐๐๐ บาท  มี ๒๐ ทุน รายชื่อดังนี้

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สถานศึกษา

ระดับชั้น

เกรดเฉลี่ย

1

ด.ญ.ธิฌาธร  พันชนัง

ร.ร.ศรียานุสรณ์

ม.2

4.00

2

ด.ญ.ศรัญญา  กสิพร้อง

ร.ร.เบญจมราชูทิศจันทบุรี

ม.3

4.00

3

นายพรหมพต  กอศิริวลานนท์

ร.ร.เบญจมราชูทิศจันทบุรี

ม.4

4.00

4

นายปราชญา  ชดประสิทธิ์

ร.ร.เบญจมราชูทิศจันทบุรี

ม.4

3.98

5

ด.ญ.ภัทราพร  เชิดนาม

ร.ร.ประดิษฐ์ศึกษา

ม.1

3.97

6

ด.ญ.ชนกนันท์  ศิลปะ

ร.ร.ศรียานุสรณ์

ม.1

3.95

7

น.ส.อัญมณี  บุญปลอด

ร.ร.ศรียานุสรณ์

ม.4

3.95

8

ด.ญ.สุพิชญา  ขันตยาภรณ์

ร.ร.ศรียานุสรณ์

ม.1

3.90

9

ด.ญ.ศรัณยา  แก้วแกมกาณจน์

ร.ร.เบญจมราชูทิศจันทบุรี

ม.2

3.88

10

ด.ญ.ปภาดา  ศรีเงินดี

ร.ร.ศรียานุสรณ์

ม.1

3.86

11

ด.ญ.บวรรัตน์  สดไทย

ร.ร.ศรียานุสรณ์

ม.1

3.83

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ทุนละ  ๕,๐๐๐ บาท  มี ๒๐ ทุน รายชื่อดังนี้(ต่อ)

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สถานศึกษา

ระดับชั้น

เกรดเฉลี่ย

12

น.ส.ศรัญญา  ฉัตรสุริยากรณ์

ร.ร.ศรียานุสรณ์

ม.5

3.83

13

ด.ช.ผาไท  สุทธิพานิช

ร.ร.เบญจมราชูทิศจันทบุรี

ม.1

3.82

14

ด.ญ.ปรอยฝน  น่วมไม้

ร.ร.อนุบาลจันทบุรี

ม.1

3.82

15

ด.ญ.สุดารัตน์  เกตุเต็ง

ร.ร.เบญจมานุสรณ์

ม.2

3.82

16

น.ส.สิริรัตน์  ศุภตานนท์

ร.ร.เบญจมราชูทิศจันทบุรี

ม.6

3.82

17

น.ส.อรอนงค์  ชากรแก้ว

ร.ร.ศรียานุสรณ์

ม.5

3.79

18

ด.ญ.กรรณิการ์  วงษ์ศรีจันทร์

ร.ร.วัดหนองบัว

ม.1

3.75

19

ด.ญ.นิโรบล  พันธ์พิริยะ

ร.ร.สตรีมารดาพิทักษ์

ม.2

3.72

20

ด.ญ.กมลวรรณ  ศรีอ่อน

ร.ร.ประดิษฐ์ศึกษา

ม.2

3.71

๓. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี   ทุนละ  ๑๐,๐๐๐ บาทมี ๑๐ ทุน รายชื่อดังนี้

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สถานศึกษา

ระดับชั้น

เกรดเฉลี่ย

1

น.ส.ศศิธร  บัวขาว

ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ป.ตรี 2

3.96

2

น.ส.ณัฐชา  กำลังกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ป.ตรี 1

3.92

3

น.ส.สถาพร  จินดากุล

ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ป.ตรี 1

3.67

4

น.ส.ภริษย์พร  ทิพย์อาภากุล

ม.รังสิต

ป.ตรี 2

3.55

5

น.ส.ปุญญสิริ  เสนะเวช

ม.บูรพาวิทยาเขตจันทบุรี

ป.ตรี 3

3.38

6

น.ส.ปนัดดา  เรืองรัตนสินชัย

ม.มหิดล

ป.ตรี 2

3.33

7

น.ส.วันวิภา  ทำประโยชน์

ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ป.ตรี 2

3.19

8

น.ส.กนกวรรณ  พรทิพย์เสถียร

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ป.ตรี 6

3.18

9

น.ส.ธีมา  โลกานิตย์

ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ป.ตรี 2

3.16

10

น.ส.จันจิรา  ใจบุญ

ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ป.ตรี 2

3.12

 

          ดังนั้น จึงขอให้ท่านนำจดหมายติดต่อมารับทุนพร้อมบัตรประจำตัว ไปลงทะเบียนขอรับทุนด้วยตัวเอง ในวันมอบทุนการศึกษา ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.  หากไม่มีจดหมายยืนยันไปด้วย  ถือว่าท่านไม่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                     รองศาสตราจารย์ ดร.พิชนี โพธารามิก

                                                                             นายกสมาคมชาวจันทบุรีฯ

* สามารถตรวจสอบรายชื่อด้วยตัวเอง  ได้ที่สำนักงานสมาคมชาวจันทบุรีฯ  226/7  ถนนศรีอยุธยา  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานครฯ  และสาขาจันทบุรี : เรือนเขียว วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  อ.เมือง  จ.จันทบุรี

 
  Copyright © 2009.สมาคมชาวจันทบุรี. All right reserved.