ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศสมาคมฯ
ข่าวสารสมาคมฯ
สารจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารสมาคมฯ
เว็บบอร์ด
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์การแพทย์
ภาวนาปัญญาวิส
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จดจำการล็อกอิน
 ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก Email ของท่าน

 สมัครสมาชิก
ค้นหาข้อมูลสมาคม
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ

เว็บไซต์ข้อมูลสมาคมชาวจันทบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สายสัมพันธ์สมาคม สมาคมเพื่อสังคม ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์สมาคมชาวจันทบุรี เป้นเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังชาวจันทบุรีเชิงคุณธรรมส่ง
ประการศสมาคมฯ 13 มีนาคม 2556
ประกาศสมาคมชาวจันทบุรีฯ ฉบับที่ 4 ปี 2556


ประกาศ 004/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาและการกุศล

สมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

ประจำปี 2556-2557

*******************************

 เพื่อให้การดำเนินการของสมาคมชาวจันทบุรีฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  อาศัย
 อำนาจตามบังคับของสมาคมชาวจันทบุรี พุทธศักราช 2553  ขอประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการฝ่ายการศึกษาและ
 การกุศล ประจำปี 256-2557  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ประกาศ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังต่อไปนี้

                                 

1.รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก
ที่ปรึกษา
2.นายแพทย์วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์
ประธาน
3.นางไพมวล บัวเผื่อน
รองประธาน
4.นายสมพล ศิลป์วุฒิ
กรรมการ
5.นายสมหมาย  สรรพคุณ
กรรมการ
6.นางสาวอรณิชชา  ภาคพิเศษ 
กรรมการ
7.นางสาวปทิตตา  ถนอมเกียรติ
กรรมการ
8.นางพจนา  กิจกาญจน์
กรรมการ
9.นายนำชัย ซึงถาวร
กรรมการ
10.นายอธิป เกิดในมงคล
กรรมการและเลขานุการ
11.นายสายชล  กลางหน
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

   

                                                                                                                       สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556

                                                                                                                    (ขอสงวนการลงลายมือชื่อในเว็บไซต์)

                                                                                                               (รองศาสตราจารย์ดร.พิชนี โพธารามิก)

                                                                                                                          นายกสมาคมชาวจันทบุรีฯ           

 

 
  Copyright © 2009.สมาคมชาวจันทบุรี. All right reserved.