ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศสมาคมฯ
ข่าวสารสมาคมฯ
สารจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารสมาคมฯ
เว็บบอร์ด
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์การแพทย์
ภาวนาปัญญาวิส
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จดจำการล็อกอิน
 ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก Email ของท่าน

 สมัครสมาชิก
ค้นหาข้อมูลสมาคม
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ

เว็บไซต์ข้อมูลสมาคมชาวจันทบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สายสัมพันธ์สมาคม สมาคมเพื่อสังคม ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์สมาคมชาวจันทบุรี เป้นเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังชาวจันทบุรีเชิงคุณธรรมส่ง
ประการศสมาคมฯ 02 มกราคม 2556
ประกาศสมาคมชาวจันทบุรีฯ ฉบับที่ 1 ปี 2556


 ประกาศ ที่ 001/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวจันทบุรี

ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ประจำปี 2556-2557

*******************************

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสมาคมชาวจันทบุรีพุทธศักราช 2533  และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ

ปี 2555   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23  ธันวาคม 2555  ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2556-2557 มีวาระการ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2  มกราคม 2556  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557  ทำหน้าที่ต่างๆดังต่อไปนี้:-

                      ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

เลขสมาชิก

1.

รศ.ดร.พิชนี

โพธารามิก

นายกสมาคมฯ

ต.1100

2.

นายมานะ

นพพันธ์

อุปนายก 1

ต.288

3.

นพ.วิวัฒน์

สุรพรสวัสดิ์

อุปนายก 2

ต.1326

4.

ผศ.มานพ

สุดสงวน

เลขาธิการ

ต.1112

5.

น.ส.สุภาภร

รักวงษ์

เหรัญญิก

ต.1321

6.

นายรุ่งโรจน์

รักวงษ์

นายทะเบียน

ต.869

7.

นางสุรดี

พงษ์พานิช

ปฏิคม

ต.1031

8.

ผศ.กุลวนิดา

มาสุปรีดิ์

บรรณารักษ์

56-1769

9.

นายอุดม

ชนะสิทธิ์

สาราณียกร

ต.1333

10.

พ.ต.ท.ธวัชชัย  

แสวงทรัพย์

ประชาสัมพันธ์

ต.1118

 คณะกรรมการ

11. นายสมชาย  นิลจินดา ต.121 12. นายอนุศักดิ์  มโนรมย์ภัทรสาร ต.684 13. นายไพรัช  พงษ์คุณาวุฒิ ต.996
14. นายบุญชนะ  เจริญผล ต.1042 15. นายพิสิษฐ์  สินแจ่มวาที ต.1050 16. น.ส.อรณิชชา  ภาคพิเศษ ต.1150
17. น.ส.ศิริ  เหลืองดำรงค์ชัย ต.1323 18. พ.ต.อ.สถาพร  อมรรรัตนสุชาติ ต.1328 19. นางไพมวล  บัวเผื่อน 54-1494
20. นายสมพล  ศิลป์วุฒิ 55-1657 21. นายสมหมาย  สรรพคุณ 55-1705 22. นางพจนา  กิจกาญจน์ 56-1770
23. นายวิพัฒน์  พัฒนสิน 56-1771 24. นางศศิอาภา  สุคนธรัตน์ 55-1744 25. พ.ต.อ.สุรัชชัย  คงรอต 56-1768


 

                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2556

                                                                                                               

                                                                                                                                                               (ขอสงวนการลงลายมือชื่อในเว็บไซต์)                                                                                                         

                                                                                                                                                                        (รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก)

                                                                                                                นายกสมาคมชาวจันทบุรีฯ


 
  Copyright © 2009.สมาคมชาวจันทบุรี. All right reserved.