ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศสมาคมฯ
ข่าวสารสมาคมฯ
สารจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารสมาคมฯ
เว็บบอร์ด
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์การแพทย์
ภาวนาปัญญาวิส
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จดจำการล็อกอิน
 ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก Email ของท่าน

 สมัครสมาชิก
ค้นหาข้อมูลสมาคม
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ

เว็บไซต์ข้อมูลสมาคมชาวจันทบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สายสัมพันธ์สมาคม สมาคมเพื่อสังคม ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์สมาคมชาวจันทบุรี เป้นเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังชาวจันทบุรีเชิงคุณธรรมส่ง
ประการศสมาคมฯ 02 มกราคม 2556
ประกาศสมาคมชาวจันทบุรีฯ ฉบับที่ 2 ปี 2556


 ประกาศ ที่ 002/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมชาวจันทบุรี

ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

ประจำปี 2556-2557

*******************************

                อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสมาคมชาวจันทบุรีพุทธศักราช 2533  หมวด 3 ข้อ 14 ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา  ประจำปี 2556-2557  มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังต่อไปนี้:-

 

 

ชื่อ-นามสกุล เลขที่สมาชิก ชื่อ-นามสกุล เลขที่สมาชิก
1. นางพริ้มเพรา    อุดมผล
ต.10 2. นางไพเราะ           สินธุนาวา ต.25
3. ศ.วิโรจน์    เลาหะพันธุ์
ต.32 4. นายสมนึก             ม่วงมณี ต.98
5. นายสิน    ศิริไสยาสน์
ต.124 6. นายชาญ     เวสารัชชานนท์ ต.183
7. นายประพันธ์พงศ์    เวชชาชีวะ
ต.211 8. นายนิสสัย    เวชชาชีวะ ต.342
9. ดร.ประวัฒน์    อุตตะโมต

ต.443

10. นายนิยม    นิยมานุสร ต.444
11. พล.ร.ต.สุวิทย์    บัวเผื่อน
ต.450 12. นายสงกรานต์  ภิบาลชนม์ ต.457
13. นายธวัชชัย    อนามพงษ์
.458 14. รศ.นพ.ประกิต  เกษมศานติ์ ต.567
15. พล.ต.อ. พงศพัศ    พงษ์เจริญ
ต.679 16. นายประสิทธิ์  ธนพัฒนากุล ต.736
17. ศ.ดร. สิริวัฒน์    วงษ์ศิริ
ต.745 18. นายประชา  ผ่องโสภา ต.792
19. นายดิเรก    ศุภวิวรรธน์
ต.882 20. นายวิชัย วัฒนพงษ์ ต.904
21. ดร.จันทรานี    สงวนนาม
ต.922 22. พ.ต.ท.ประทีป  เจริญกัลป์ ต.969
23. พล.ต.อ. วาสนา   เพิ่มลาภ
ต.984 24. พล.ต.ต.บุญส่ง  พานิชอัตรา ต.993
25. ผศ.ไวกูณฑ์    ทองอร่าม
ต.1012 26. พล.อ.วิชา    ศิริธรรม ต.1030
27. พล.อ.อ. ชูชาติ    ชวนชม
ต.1041 28. พล.อ.กรีฑา กูรมะสุวรรณ ต.1059
29. ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ  นวรัตน์
ต.1102 30. นายปราโมช  ร่วมสุข ต.1109
31. นายองอาจ   บุญการี
ต.1121 32. นายประสงค์  วังศิริไพศาล ต.1123
33. ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ

ต.1153

34. นายอุดม  ผลพฤกษา ต.1154
35. ผศ.ดร.สิริชัย  ประทีปฉาย
ต.1171 36. นายวันชัย   เจริญผล ต.1178
37. รศ.วิสูตร  กองจินดา
ต.1266 38. นายพงษ์ชัย  เจริญยศ ต.1274
39. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  พงศ์พิชญามาตย์

55-1649

40. นายคำนึง  ชนะสิทธิ์ 55-1754
41. นายเทวัญ  คุณประภาก
     

                           

 

                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2556

                                                                                                               

                                                                                                                                                               (ขอสงวนการลงลายมือชื่อในเว็บไซต์)                                                                                                         

                                                                                                                                                                        (รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก)

                                                                                                                นายกสมาคมชาวจันทบุรีฯ

 

 
  Copyright © 2009.สมาคมชาวจันทบุรี. All right reserved.